Kết quả Giải thưởng Chất lượng Quốc tế châu Á – Thái Bình Dương (GPEA) năm 2017

0

Comments

asia-pacific-quality-organization-logo

Ông Charles Aubrey – Chủ tịch Hội đồng Giải thưởng Chất lượng Quốc tế Châu Á – Thái Bình Dương (GPEA) đã thông báo kết quả của Giải thưởng năm 2017.

Theo đó, Việt Nam có 04 doanh nghiệp đạt giải thưởng GPEA năm 2017 trong số 24 doanh nghiệp..

Đọc thêm

Giải thưởng Chất lượng Quốc gia: Động lực phát triển doanh nghiệp bền vững

0

Comments

Giải thưởng Chất lượng Quốc gia là công cụ, động lực, đồng thời là mục tiêu để doanh nghiệp phấn đấu, nâng cao vai trò, vị trí, năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của sản phẩm.

GTCLQG là động lực, mục tiêu để phát triển doanh nghiệp 

Nguyên..

Đọc thêm