19 enterprise
Company name
Information work
Award achievements
Achievements year
Thiết bị văn phòng, văn phòng phẩm
Giải Bạc Chất lượng Quốc gia
2017
Kim loại, sắt thép
Giải Vàng Chất lượng Quốc gia
2017
Công nghệ thực phẩm
Giải thưởng Châu Á Thái Bình Dương
2017
Kim loại, sắt thép
Giải thưởng Châu Á Thái Bình Dương
2017
Lĩnh vực khác
Giải Bạc Chất lượng Quốc gia
2017
Nhựa
Giải Vàng Chất lượng Quốc gia
2017
Kim loại, sắt thép
Giải Bạc Chất lượng Quốc gia
2017
19 enterprise