Giải thưởng quốc gia Việt nam
Công ty Cổ phần Giống cây trồng Nha Hố

Công ty Cổ phần Giống cây trồng Nha Hố

Lĩnh vực kinh doanh chính:
Nông sản

Công ty Cổ phần Giống cây trồng Nha Hố

Thôn Nha Hố – xã Nhơn Sơn - Huyện Ninh Sơn – tỉnh Ninh Thuận

0.68.3853555

0.68.3853066

nhahoseed@nhahoseed.com.vn

Công ty cổ phần