Giải thưởng quốc gia Việt nam
CÔNG TY CỔ PHẦN HỮU HẠN VEDAN VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN HỮU HẠN VEDAN VIỆT NAM

Lĩnh vực kinh doanh chính:
Bánh kẹo - Sản xuất và kinh doanh
Hàng tiêu dùng
Lương thực, thực phẩm

CÔNG TY CỔ PHẦN HỮU HẠN VEDAN VIỆT NAM

Quốc lộ 51, ấp 1A, Xã Phước Thái, Huyện Long Thành, Đồng Nai, Xã Phước Thái, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai

(0251) 3825111

(0251) 3825138

vedanservices@vedaninternational.com

Công ty cổ phần