Giải thưởng quốc gia Việt nam
Công ty Cổ phần nước sạch Quảng Trị

Công ty Cổ phần nước sạch Quảng Trị

Lĩnh vực kinh doanh chính:
Nước sạch

Công ty Cổ phần nước sạch Quảng Trị

02 Nguyễn Trãi - TP Đông Hà - Quảng Trị

(0233) 3554.133

(0233) 3852.062

capnuocquangtri@yahoo.com.vn

Công ty cổ phần