Giải thưởng quốc gia Việt nam
Công ty TNHH Công nghiệp KCP Việt Nam

Công ty TNHH Công nghiệp KCP Việt Nam

Lĩnh vực kinh doanh chính:
Hàng tiêu dùng
Mía đường

Công ty TNHH Công nghiệp KCP Việt Nam

TT Củng Sơn, , Huyện Sơn Hoà, Phú Yên

0257.3861613

0257.3861616

kcphcmc@hcm.vnn.vn, kcpsonhoa@kcp.vn

Công ty trách nhiệm hữu hạn