Giải thưởng quốc gia Việt nam
Công ty TNHH Vận tải thủy bộ Hải Hà

Công ty TNHH Vận tải thủy bộ Hải Hà

Lĩnh vực kinh doanh chính:
Dầu, mỡ và xăng
Giao thông vận tải

Công ty TNHH Vận tải thủy bộ Hải Hà

Số nhà 132, khu 6, Thị trấn Diêm Điền, Huyện Thái Thụy, Thái Bình.

036713464

036711988

Doanh nghiệp nhà nước