Giải thưởng quốc gia Việt nam
Trung tâm phát triển nấm ăn và nấm dược liệu

Trung tâm phát triển nấm ăn và nấm dược liệu

Lĩnh vực kinh doanh chính:
Hàng tiêu dùng
Nông sản

Trung tâm phát triển nấm ăn và nấm dược liệu

THỊ TRẤN THẠCH HÀ – HUYỆN THẠCH HÀ – TỈNH HÀ TĨNH

0393.845688

0393.845666

Doanh nghiệp nhà nước