16 enterprise
Company name
Information work
Award achievements
Achievements year
Kim loại, sắt thép
Giải thưởng Châu Á Thái Bình Dương
2017
Lĩnh vực khác
Giải Bạc Chất lượng Quốc gia
2017
Nhựa
Giải Vàng Chất lượng Quốc gia
2017
Kim loại, sắt thép
Giải Bạc Chất lượng Quốc gia
2017
Giấy
Giải Bạc Chất lượng Quốc gia
2017
Kim khí điện máy
Giải Bạc Chất lượng Quốc gia
2017
Tài chính, ngân hàng
Giải Vàng Chất lượng Quốc gia
2017
16 enterprise