Giải thưởng quốc gia Việt nam
Thứ Ba 12/04/2019, 15:50

Tiêu chí giải thưởng

1) Vai trò của lãnh đạo (120 điểm);
2) Hoạch định chiến lược (85 điểm);
3) Định hướng vào khách hàng (85 điểm);
4) Đo lường, phân tích và quản lý tri thức (90 điểm);
5) Định hướng vào nguồn nhân lực (85 điểm);
6) Quản lý quá trình hoạt động (85 điểm);
7) Kết quả hoạt động (450 điểm).
Tổng: 1000 điểm