Nghị định mới về Giải thưởng Chất lượng Quốc gia

Ngày 15 tháng 5 năm 2018, Chính phủ đã ký nghị định 74/2018/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa.
Nghị định này có hiệu lực từ 01/7/2018.

Nhà tài trợ