Luật chất lượng sản phẩm hàng hóa

Ngày 21 tháng 11 năm 2007,  Quốc hội khóa 12 ban hành Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hoá, trong đó có một số điều quy định về Giải thưởng chất lượng quốc gia.

 

Nhà tài trợ