Quy định chi tiết Chất lượng sản phẩm, hàng hoá

Ngày 31 tháng 12 năm 2008 Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định số 132/2008/NĐ-CP về việc Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hoá, trong đó có một số điều quy định về Giải thưởng chất lượng quốc gia. Nghị định này quy định […]