Nghị định mới về Giải thưởng Chất lượng Quốc gia

Ngày 15 tháng 5 năm 2018, Chính phủ đã ký nghị định 74/2018/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa. Nghị định này […]