Giải thưởng quốc gia Việt nam

Tài liệu

Tên tài liệu Loại tài liệu Mô tả ngắn Số lượt tải
Dự thảo lấy ý kiến về thông tư Giải thưởng Chất lượng Quốc gia Tài liệu Giải thưởng Chất lượng Dự thảo lấy ý kiến về thông tư Giải thưởng Chất lượng Quốc gia 250
Hướng dẫn mức chi cho hoạt động của Hội đồng sơ tuyển GTCLQG Tài liệu Giải thưởng Chất lượng Hướng dẫn mức chi cho hoạt động của Hội đồng sơ tuyển GTCLQG 247
Thông tin và các liên kết tải hình ảnh về Lễ trao GTCLQG 2018 Tài liệu Giải thưởng Chất lượng Thông tin và các liên kết tải hình ảnh về Lễ trao GTCLQG 2018 305
Kế hoạch tuyên truyền quảng bá về việc được Thủ tướng Chính phủ tặng Giải thưởng Chất lượng Quốc gia Tài liệu Giải thưởng Chất lượng Đăng ký kế hoạch tuyên truyền quảng bá về việc được Thủ tướng Chính phủ tặng Giải thưởng Chất lượng Quốc gia 182
Danh sách tham dự Lễ trao Giải thưởng Chất lượng Quốc gia và Giải thưởng Chất lượng Quốc tế Châu Á - TBD(GPEA) năm 2018 Tài liệu Giải thưởng Chất lượng ĐĂNG KÝ DANH SÁCH THAM DỰ LỄ TRAO GIẢI THƯỞNG CHẤT LƯỢNG QUỐC GIA VÀ GIẢI THƯỞNG CHẤT LƯỢNG QUỐC TẾ CHÂU Á - TBD (GPEA) NĂM 2018 213
Hướng dẫn sử dụng Logo Giải thưởng Chất lượng Tài liệu Giải thưởng Chất lượng Hướng dẫn sử dụng Logo Giải thưởng Chất lượng 444
Quyết định số 543/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Quyết định Quyết định số 543/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về việc tặng Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2018 317
Nghị định 74/2018/NĐ-CP Nghị định Nghị định số 74/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa 343
Mẫu báo cáo tham dự GTCLQG 2017 Mẫu báo cáo GTCLQG Tải về mẫu báo cáo tham dự GTCLQG năm 2017 tại đây 638
Tài liệu đánh giá Các biểu mẫu của Hội đồng sơ tuyển và Chuyên gia đánh giá Các biểu mẫu của Hội đồng sơ tuyển và chuyên gia đánh giá sử dụng trong quá trình đánh giá trực tiếp tại doanh nghiệp 418