Giải thưởng quốc gia Việt nam

Tài liệu

Tên tài liệu Loại tài liệu Mô tả ngắn Số lượt tải
Nghị định mới về Giải thưởng Chất lượng Quốc gia Nghị định 74/2018/NĐ-CP Ngày 15 tháng 5 năm 2018, Chính phủ đã ký nghị định 74/2018/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31.. 70
Mẫu phiếu điều tra về Giải thưởng Chất lượng Quốc gia Giải thưởng Chất lượng Quốc gia được thực hiện theo Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hoá và Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ. Giải 11
Mẫu báo cáo tham dự GTCLQG 2017 Mẫu báo cáo GTCLQG Tải về mẫu báo cáo tham dự GTCLQG năm 2017 tại đây 73
Tài liệu đánh giá Các biểu mẫu của Hội đồng sơ tuyển và Chuyên gia đánh giá Các biểu mẫu của Hội đồng sơ tuyển và chuyên gia đánh giá sử dụng trong quá trình đánh giá trực tiếp tại doanh nghiệp 56
Mẫu báo cáo tham dự GTCLQG 2016 Mẫu báo cáo GTCLQG Mẫu báo cáo tham dự giải thưởng chất lượng quốc gia từ năm 2016 đã được đơn giản hóa tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp tham dự. 39
Quy định chi tiết Chất lượng sản phẩm, hàng hoá Nghị định 132/NĐ-CP Ngày 31 tháng 12 năm 2008 Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định số 132/2008/NĐ-CP về việc Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật.. 34
Luật chất lượng sản phẩm hàng hóa Luật Chất lượng Sản phẩm Hàng hoá Ngày 21 tháng 11 năm 2007, Quốc hội khóa 12 ban hành Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hoá, trong đó có một số điều quy định về Giải thưởng chất.. 33
Nghị định mới về Giải thưởng Chất lượng Quốc gia Nghị định 74/2018/NĐ-CP Ngày 15 tháng 5 năm 2018, Chính phủ đã ký nghị định 74/2018/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31.. 33
Mẫu phiếu điều tra về Giải thưởng Chất lượng Quốc gia Mẫu báo cáo GTCLQG Giải thưởng Chất lượng Quốc gia được thực hiện theo Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hoá và Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ. Giải.. 12
Mẫu báo cáo tham dự GTCLQG 2017 Mẫu báo cáo GTCLQG Tải về mẫu báo cáo tham dự GTCLQG năm 2017 tại đây 49