Giải thưởng quốc gia Việt nam

Tài liệu

Tên tài liệu Loại tài liệu Mô tả ngắn Số lượt tải
Form đăng ký tham dự Khóa đào tạo GTCLQG Form đăng ký tham dự Khóa đào tạo GTCLQG 2020 213
Thông tư 27/2019/TT-BKHCN Quy định chi tiết thi hành một số điều Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ về GTCLQG Thông tư về hoạt động Giải thưởng Chất lượng Quốc gia Quy định chi tiết thi hành một số điều Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 và Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ về Giải thưởng chất lượng quốc gia. 681
Dự thảo lấy ý kiến về thông tư Giải thưởng Chất lượng Quốc gia Tài liệu Giải thưởng Chất lượng Dự thảo lấy ý kiến về thông tư Giải thưởng Chất lượng Quốc gia 596
Hướng dẫn mức chi cho hoạt động của Hội đồng sơ tuyển GTCLQG Tài liệu Giải thưởng Chất lượng Hướng dẫn mức chi cho hoạt động của Hội đồng sơ tuyển GTCLQG 623
Thông tin và các liên kết tải hình ảnh về Lễ trao GTCLQG 2018 Tài liệu Giải thưởng Chất lượng Thông tin và các liên kết tải hình ảnh về Lễ trao GTCLQG 2018 619
Kế hoạch tuyên truyền quảng bá về việc được Thủ tướng Chính phủ tặng Giải thưởng Chất lượng Quốc gia Tài liệu Giải thưởng Chất lượng Đăng ký kế hoạch tuyên truyền quảng bá về việc được Thủ tướng Chính phủ tặng Giải thưởng Chất lượng Quốc gia 500
Danh sách tham dự Lễ trao Giải thưởng Chất lượng Quốc gia và Giải thưởng Chất lượng Quốc tế Châu Á - TBD(GPEA) năm 2018 Tài liệu Giải thưởng Chất lượng ĐĂNG KÝ DANH SÁCH THAM DỰ LỄ TRAO GIẢI THƯỞNG CHẤT LƯỢNG QUỐC GIA VÀ GIẢI THƯỞNG CHẤT LƯỢNG QUỐC TẾ CHÂU Á - TBD (GPEA) NĂM 2018 528
Hướng dẫn sử dụng Logo Giải thưởng Chất lượng Tài liệu Giải thưởng Chất lượng Hướng dẫn sử dụng Logo Giải thưởng Chất lượng 827
Quyết định số 543/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Quyết định Quyết định số 543/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về việc tặng Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2018 627
Nghị định 74/2018/NĐ-CP Nghị định Nghị định số 74/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa 679