Giải thưởng quốc gia Việt nam

Tài liệu

Tên tài liệu Loại tài liệu Mô tả ngắn Số lượt tải
Thông tin và các liên kết tải hình ảnh về Lễ trao GTCLQG 2018 Tài liệu Giải thưởng Chất lượng Thông tin và các liên kết tải hình ảnh về Lễ trao GTCLQG 2018 157
Kế hoạch tuyên truyền quảng bá về việc được Thủ tướng Chính phủ tặng Giải thưởng Chất lượng Quốc gia Tài liệu Giải thưởng Chất lượng Đăng ký kế hoạch tuyên truyền quảng bá về việc được Thủ tướng Chính phủ tặng Giải thưởng Chất lượng Quốc gia 77
Danh sách tham dự Lễ trao Giải thưởng Chất lượng Quốc gia và Giải thưởng Chất lượng Quốc tế Châu Á - TBD(GPEA) năm 2018 Tài liệu Giải thưởng Chất lượng ĐĂNG KÝ DANH SÁCH THAM DỰ LỄ TRAO GIẢI THƯỞNG CHẤT LƯỢNG QUỐC GIA VÀ GIẢI THƯỞNG CHẤT LƯỢNG QUỐC TẾ CHÂU Á - TBD (GPEA) NĂM 2018 90
Hướng dẫn sử dụng Logo Giải thưởng Chất lượng Tài liệu Giải thưởng Chất lượng Hướng dẫn sử dụng Logo Giải thưởng Chất lượng 245
Quyết định số 543/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Quyết định Quyết định số 543/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về việc tặng Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2018 151
Nghị định 74/2018/NĐ-CP Nghị định Nghị định số 74/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa 165
Mẫu báo cáo tham dự GTCLQG 2017 Mẫu báo cáo GTCLQG Tải về mẫu báo cáo tham dự GTCLQG năm 2017 tại đây 264
Tài liệu đánh giá Các biểu mẫu của Hội đồng sơ tuyển và Chuyên gia đánh giá Các biểu mẫu của Hội đồng sơ tuyển và chuyên gia đánh giá sử dụng trong quá trình đánh giá trực tiếp tại doanh nghiệp 174
Nghị định 132/2008/NĐ-CP Nghị định Nghị định số 132/2008/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hoá 110
Luật chất lượng sản phẩm hàng hóa Luật Ngày 21 tháng 11 năm 2007, Quốc hội khóa 12 ban hành Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hoá, trong đó có một số điều quy định về Giải thưởng chất lượng... 111