9 material
Material name
Material type
Short descript
Downloads

Ngày 15 tháng 5 năm 2018, Chính phủ đã ký nghị định 74/2018/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31..

– Giải thưởng Chất lượng Quốc gia được thực hiện theo Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hoá và Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ. Giải..

132 Download

Tải về mẫu báo cáo tham dự GTCLQG năm 2017 tại đây

389 Download

Các biểu mẫu của Hội đồng sơ tuyển và chuyên gia đánh giá sử dụng trong quá trình đánh giá trực tiếp tại doanh nghiệp

301 Download

Mẫu báo cáo tham dự giải thưởng chất lượng quốc gia từ năm 2016 đã được đơn giản hóa tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp tham dự.

226 Download

Ngày 31 tháng 12 năm 2008 Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định số 132/2008/NĐ-CP về việc Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật..

102 Download

Ngày 21 tháng 11 năm 2007,  Quốc hội khóa 12 ban hành Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hoá, trong đó có một số điều quy định về Giải thưởng chất..

9 material