8 tài liệu
Tên tài liệu
Loại tài liệu
Mô tả ngắn
Số lượt tải

– Giải thưởng Chất lượng Quốc gia được thực hiện theo Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hoá và Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ. Giải..

Tải về mẫu báo cáo tham dự GTCLQG năm 2017 tại đây

Các biểu mẫu của Hội đồng sơ tuyển và chuyên gia đánh giá sử dụng trong quá trình đánh giá trực tiếp tại doanh nghiệp

Mẫu báo cáo tham dự giải thưởng chất lượng quốc gia từ năm 2016 đã được đơn giản hóa tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp tham dự.

Ngày 31 tháng 12 năm 2008 Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định số 132/2008/NĐ-CP về việc Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật..

Ngày 21 tháng 11 năm 2007,  Quốc hội khóa 12 ban hành Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hoá, trong đó có một số điều quy định về Giải thưởng chất..

Ngày 30 tháng 6 năm 2011, Bộ KHCN ban hành thông tư số 17/2011/TT-BKHCN quy định về giải thưởng chất lượng quốc gia. Ngày 02 tháng 4 năm 2012, Bộ..

8 tài liệu