Các tiêu chí Giải thưởng chất lượng

1) Vai trò của lãnh đạo (120 điểm);

2) Hoạch định chiến lược (85 điểm);

3) Định hướng vào khách hàng (85 điểm);

4) Đo lường, phân tích và quản lý tri thức (90 điểm);

5) Định hướng vào nguồn nhân lực (85 điểm);

6) Quản lý quá trình hoạt động (85 điểm);

7) Kết quả hoạt động (450 điểm).

Tổng: 1000 điểm

Giải thưởng Chất lượng Quốc gia

Giải thưởng Chất lượng Quốc gia: được trao tặng cho các tổ chức, doanh nghiệp đạt từ 600 điểm trở lên (không hạn chế số lượng tổ chức, doanh nghiệp đạt Giải thưởng Chất lượng Quốc gia)

Giải Vàng Chất lượng Quốc gia

– Giải Vàng Chất lượng Quốc gia: được trao tặng cho các tổ chức, doanh nghiệp đạt từ 800 điểm trở lên và được đánh giá là xuất sắc nhất trong số các tổ chức, doanh nghiệp đạt GTCLQG. Giải Vàng Chất lượng Quốc gia cho 4 loại hình sau: Sản xuất lớn; Sản xuất vừa và nhỏ; Dịch vụ lớn; Dịch vụ vừa và nhỏ

Giải thưởng Chất lượng Quốc tế Châu Á - Thái Bình Dương

Tổ chức, doanh nghiệp đạt GTCLQG được nhận Cúp và Giấy chứng nhận. Tổ chức đạt Giải Vàng Chất lượng Quốc Chất lượng Quốc gia trong 02 năm gần nhất được xem xét, lựa chọn tham dự Giải thưởng Chất lượng Quốc tế Quốc tế Châu Á – Thái Bình Dương (GPEA).