Kết quả Giải thưởng Chất lượng Quốc tế châu Á – Thái Bình Dương (GPEA) năm 2017

0

Comments

asia-pacific-quality-organization-logo

Ông Charles Aubrey – Chủ tịch Hội đồng Giải thưởng Chất lượng Quốc tế Châu Á – Thái Bình Dương (GPEA) đã thông báo kết quả của Giải thưởng năm 2017.

Theo đó, Việt Nam có 04 doanh nghiệp đạt giải thưởng GPEA năm 2017 trong số 24 doanh nghiệp..

Đọc thêm