Hoạt động của Hội đồng quốc gia Giải thưởng Chất lượng Quốc gia như thế nào?

0

Comments

Doanh nghiệp tôi từng được xem xét để tặng Giải thưởng Chất lượng Quốc gia nhưng đến nay vẫn chưa được vì nhiều yếu tố, tôi muốn tìm hiểu hoạt động của Hội đồng quốc gia như thế nào?

Bạn đọc Nguyễn Hữu Khánh Bình ở TP Hồ Chí Minh..

Read more