Công ty Cổ phần Cảng dịch vụ dầu khí tổng hợp PTSC Thanh Hóa

Công ty Cổ phần Cảng dịch vụ dầu khí tổng hợp PTSC Thanh Hóa

Giải thưởng: Giải Vàng Chất lượng Quốc gia [2020]
Lĩnh vực kinh doanh chính: Vận tải ven biển và viễn dương
Lãnh đạo doanh nghiệp:
Các HTQL, công cụ cải tiến:
Hộp tin nhắn
Công ty Cổ phần Cảng dịch vụ dầu khí tổng hợp PTSC Thanh Hóa (viết tắt là PTSC Thanh Hóa) là đơn vị thành viên của Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC), PTSC Thanh Hóa được thành lập từ 11 năm 2009 trên cơ sở chuyển giao Cảng Nghi Sơn thuộc quyền quản lý của Ủy Ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa cho PTSC. Ngày 01 tháng 01 năm 2011, Công ty được chuyển đổi sang mô hình Công ty Cổ phần theo quyết định số 346/QĐ-DVKT-HĐQT ngày 17 tháng 12 năm 2010 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty PTSC
  • Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Tổng hợp PTSC Thanh Hoá vinh dự là đại diện duy nhất của tỉnh Thanh Hóa đạt Giải Vàng chất lượng Quốc gia năm 2020.
  • Với việc tham gia và đạt Giải thưởng Chất lượng quốc gia khẳng định PTSC Thanh Hóa đã và đang tiếp cận, áp dụng mô hình sản xuất, kinh doanh tiên tiến, công cụ đánh giá hiệu quả trên cơ sở đối sánh hoạt động của doanh nghiệp với các tiêu chí của giải thưởng, từ đó giúp PTSC Thanh Hóa đề ra các biện pháp cải tiến thích hợp, góp phần nâng cao khả năng cạnh tranh trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế đồng thời quảng bá hình ảnh của Công ty đến khách hàng và đối tác trong khu vực và quốc tế.

 Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Tổng hợp PTSC Thanh Hoá có sứ mệnh: Mãi mãi tinh thần "Người đi tìm lửa"

Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Tổng hợp PTSC Thanh Hoá