Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định trao Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2022

Ngày 31/01/2024, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định số 132/QĐ-TTg về việc trao Giải thưởng Chất lượng Quốc gia (GTCLQG) năm 2022 cho 49 tổ chức/doanh nghiệp. 

GTCLQG là giải thưởng về chất lượng của Thủ tướng Chính phủ được xét tặng hàng năm cho các tổ chức/doanh nghiệp: Áp dụng hiệu lực và hiệu quả các mô hình, hệ thống quản lý tiên tiến; Có thành tích nổi bật trong việc nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, dịch vụ, nâng cao năng lực cạnh tranh. Đồng thời, các tổ chức/doanh nghiệp được xét tặng GTCLQG cần phải quan tâm đến các yếu tố khác như: Môi trường và điều kiện làm việc cho người lao động, trách nhiệm đối với xã hội, cộng đồng.

GTCLQG cũng là giải thưởng duy nhất về Chất lượng, được quy định trong Luật chất lượng sản phẩm hàng hóa và trực thuộc hệ thống giải thưởng chất lượng quốc tế Châu Á – Thái Bình Dương. Ngoài mục đích tôn vinh ở cấp quốc gia, các tiêu chí của GTCLQG còn là một mô hình, hệ thống quản lý các kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh  theo các chuẩn mực quốc tế, là cơ hội để doanh nghiệp nhìn nhận lại một cách toàn diện các hoạt động, nhận ra các mặt mạnh, mặt yếu để có định hướng phát triển và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Năm 2022, có tổng số 49 tổ chức/doanh nghiệp được Thủ tướng Chính phủ trao tặng GTCLQG, trong đó có 22 tổ chức/doanh nghiệp xuất sắc được trao Giải Vàng Chất lượng Quốc gia.

Dưới đây là Quyết định của thủ tướng Chính phủ và Danh sách các tổ chức/doanh nghiệp được trao tặng GTCLQG năm 2022.

 

(Văn phòng Giải thưởng Chất lượng Quốc gia)